تست کوپر اسمیت
در این تست عزت نفس افراد را در چهار زمینه اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و عزت نفس کلی به طور مختصر مورد بحث قرار می دهیم.

عزت نفس اجتماعی شامل عقاید فرد در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران است. آیا دیگران او را دوست دارند؟ آیا افکار و عقاید او برای آنها ارزشمند است؟ آیا او را در فعالیتهایشان شرکت می دهند؟ آیا از ارتباط و تعامل همسالان خود احساس رضایت می کند؟

عزت نفس تحصیلی مبتنی بر مقدار ارزشی است که فرد به عنوان یک دانش آموز یا دانشجو برای خود قايل است.

عزت نفس خانوادگی از عقاید فرد در مورد خودش به عنوان عضوی از خانواده سرچشمه می گیرد.

عزت نفس عمومی بیشتر ارزیابی کلی (خود با خویشتن) است و همانطور که بیان شد بر اساس ارزیابی فرد از خودش در همه زمینه ها قرار دارد. عزت نفس عمومی از اعتقاداتی مانند: “من یک شخص خوب هستم” یا ” من اغلب چیزهای مربوط به خودم را دوست دارم” ناشی می شود.

* نکته خیلی مهم:
برای اینکه نتیجه تست شما قابل اعتماد باشد لطفا جواب سوالات را بر اساس واقعیات بدین نه بر اساس تصورات و انتظاراتتون از خودتون
در هر سوال یک گزاره (جمله) نوشته شده است
اگر این جمله راجع به شما صادق است گزینه “بلی” و در غیر این صورت “خیر” را انتخاب کنید

آزمون تست عزت نفس


برای مشاهده نتیجه یک ایمیل معتبر در زیر وارد کنید

فهرست