برای مشاهده تحلیل هر تیپ شخصیتی ، روی آیکن مربوط به هر تیپ کلیک کنید

تست روانشناسی ام بی تی آی MBTI یک تست روانشناسی معروف است که که بر اساس نظریه تیپ های روان شناس و روانپزشک سویسی کارل گوستاو یونگ طراحی شده است. نتیجه و تحلیل این تست روانشناسی تفاوت های بین انسان ها را نشان می دهد.

طبقه بندی تیپ ها در این روش شامل چهار بعد دوقطبی ترجیحات و  هشت کارکرد است. قطب اول یا بعد برونگرایی-درونگرایی، قطب دوم یا بعد شهودی-حسی، قطب سوم یا بعد احساسی-متفکر و قطب چهارم یا بعد ادراک کننده-قضاوت کننده است. البته این به این معنی نیست که هر کدام از تیپ ها یک کارکرد صرف را دارند و مثلا یک فرد برونگرای محض است. با این حال ترجیحات و میزان توسعه یافتگی این کارکرد ها  است که موجب تفاوت های فردی و ایجاد 1 تیپ شخصیتی متفاوت می شود.

مهمترین کاربردهای تست روانشناسی MBTI به همراه تحلیل آن

تعیین ویژگی های فردی، نقاط قوت و ضعف هر تیپ شخصیتی جهت بهبود رشد فردی

پیشنهاد رشته های تحصیلی مناسب هر تیپ شخصیتی

ارائه شغل های مناسب و نامناسب هر تیپ شخصیتی

معرفی شخصیت زنان و مردان هر تیپ

بررسی عملکرد افراد دارای هر تیپ شخصیتی

فهرست